ทลฉ.เดินหน้าแหลมฉบังเฟส 3 รับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ EEC

In AEC, Logisticupdated December 22, 2017 6:17 am

เดินหน้าท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Public Review) (.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ได้นำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 เช่น มีพื้นที่ท่าเรือถึง 1,600 ไร่ ความยาวท่าเรือ 4,500 เมตร มีท่าเทียบเรือขนส่งรถยนต์ 1 ท่า ท่าเรียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า และท่าเทียบเรือตู้สินค้า 4 ท่า สามารถรองรับทั้งปริมาณเรือและตู้สินค้าได้สูงถึง 18 ล้าน TEU/ปี นอกจากนี้ ในงานสัมมนายังนำเสนอมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

โดยศึกษาครอบคลุมระยะต่างๆ ได้แก่ ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ที่หลากหลาย 2.ด้านการกัดเซาะและการทับถมของตะกอนชายฝั่ง เช่น ควบคุมการตอกเสาเข็มให้แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนดและใช้แพท้องแบนดำเนินการตอกเสาเข็มและวางคานเพื่อลดสิ่งกีดขวางกระแสน้ำ 3.ด้านมลภาวะทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน เช่น ก่อสร้างรั้วปิดล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชนหรือพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง

ระยะดำเนินการ แบ่งได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ เช่น ติดตั้งป้ายเครื่องหมายสัญญาณเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ถนน รวมถึงการขุดลอกร่องน้ำบริเวณปากคลองบางละมุงเป็นประจำเพื่อให้เรือชาวประมงสัญจรได้สะดวก 2.ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เช่น ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประจำอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ 3.ด้านการจัดการกากของเสีย เช่น มีมาตรการจัดเก็บขยะให้หมดต่อวันเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง พร้อมติดตั้งถังรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ

นอกจากนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยยังมีมาตรการช่วยเหลือชดเชยเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในพื้นที่โดยรอบอย่างยั่งยืน เช่น การจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างเหมาะสมและ เป็นธรรม จัดให้มีตัวแทนชุมชนรอบพื้นที่ท่าเรือร่วมติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน การจัดสรรพื้นที่ทำกินภายในเขตท่าเรือ เผยแพร่พิกัดแหล่งปะการังเทียมใหม่ให้กับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งเพื่อทำการประมง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 นับเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำ โดยเฉพาะแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียง เขตเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่เป็นแผนเร่งด่วนที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน ให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูการค้าสู่เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และ สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการคมนาคม ขนส่ง และกระจายสินค้าตลอดจนส่งเสริมขีดความสามารถใน การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียด้วย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง www.laemchabangportphase3.com

ข่าวอื่นๆ

“พนัส” ผู้ผลิต POLE TRAILER รายแรกในไทย

เสียงระฆังดัง! เริ่มเดินเครื่องกันแล้วสำหรับวงการรถใหญ่ ทั้งค่ายรถใหญ่และโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ เปิดตำรากลยุทธ์เดินเกมหนังชีวิตตลอดปี 2018 สำหรับโรงงานผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์อย่าง บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (PANUS) พร้อมดันยอดขายขึ้น 20% ซึ่งเป็นเลขที่ท้าทายสำหรับฝ่ายการตลาดทีเดียว โดยในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาแบบพิเศษเช่น POLE TRAILER ซึ่งผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นคำกล่าวที่พูดทิ้งไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาของ

สังคมขนส่ง โดย : สอพินยา

วารสารTrans Time ฉบับที่23 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ‘สอพินยา’ รับหน้าที่รายงานทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ข่าวเรื่อง ‘ยืนนาฬิกาเพื่อน’ยังคงเป็นกระแสสังคมที่ต่างเฝ้ารอถึงความชอบธรรมและสามัญสำนึกของผู้บริหารประเทศ ต่อด้วยข่าวประธานบริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ ถูกเจ้าที่อุทยานแห่ง    ชาติฯจับกุมเหตุลักลอบไปล่าสัตว์.ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งแม้จะชี้ชัดโดยพยานและหลักฐาน ทว่ายังยืนกรานปฏิเสธเสียงแข็ง และอีกข่าวที่ต่อยอดจากยืมนาฬิกาเพื่อน

ทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอดคืบหน้า 36%

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12  สายตาก-แม่สอด จังหวัดตากให้เป็น 4 ช่องจราจร ว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างทางสายนี้ช่วง ตอน 3 แล้วเสร็จ แล้ว ส่วนที่เหลือ ตอนที่ 4  มีความคืบหน้ากว่า

Mobile Sliding Menu